Правила за провеждане на промоция Апетистер джуниър ръстомер

1. Промоцията Апетистер джуниър ръстомер (“Промоцията”) се организира и провежда от „Афлофарм България“ ЕООД, с ЕИК 205562397, със седалище и адрес на управление в гр. София 1408, район Триадица, ж.к. Южен парк, бл. 27, вх. Б, ет. 1, ап. 4 (“Организатор”).

2. Участвайки в тази Промоция, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Правила за провеждане на Промоцията (“Официални правила”), разбират, приемат и се ангажират да спазват тези Официални правила и техните разпоредби.

3. Официалните правила се оповестяват публично чрез публикуване на страницата www.apetister.bg, където ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията.

4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/или промените ще бъдат предварително публично оповестени на страницата www.apetister.bg

I. Общи разпоредби

5. Периодът на Промоцията e от 0:00 часа на 01.11.2020 г. до 23:59 часа на 20.12.2020 г. Артикулите могат да бъдат изчерпани преди последния ден на Промоцията. Наличието на промоционални материали или Промоционални продукти в участващите магазини след този период не следва да се счита за удължаване на срока на Промоцията.

6. Организаторът няма задължение да предоставя Рекламни подаръци съгласно условията на Промоцията във връзка с покупки на Промоционалния продукт извън (преди или след) периода на Промоцията.

7. Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България и е валидна за аптечната мрежа.

8. Участието в Промоцията е обвързано с покупка от страна на участника на Промоционалния продукт, предлаган от Организатора.

9. Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.

10. С покупката на Промоционалния продукт, предлаган от Организатора, участникът потвърждава, че се е запознал с и приема тези Официални правила, както и че отговаря на изискванията за участие.

II. Право на участие

11. Промоцията е отворена за участие за всички дееспособни физически лица, навършили 18 години до датата на тяхното участие, извършили покупка на предлагания от Организатора Промоционален продукт.

12. В Промоцията нямат право да участват служителите на Организаора и на рекламните агенции взели участие в организирането на Промоцията, както и членове на техните семейства (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

III. Промоционален продукт. Механизъм

13. Продукт, участващ в Промоцията (“Промоционален продукт”): Апетистер Джуниър сироп 100мл - хранителна добавка в течна форма за деца над 3-годишна възраст. Апетистер джуниър е внимателно подбрана комбинация от билки и витамини, препоръчвана специално за деца над 3-годишна възраст.
Екстрактът от мента спомага за поддържане на здрави черва, в допълнение подпомага нормалното образуване на храносмилателни сокове и нормалната функция на червата.
Екстрактът от анасонови плодове подпомага нормалното храносмилане.
Екстрактът от плодове от копър увеличава апетита и допринася за поддържане нормалното храносмилане.
Съставките на продукта се препоръчват при:

  • липса на апетит,
  • за подпомагане на правилния храносмилателен процес,
  • за поддържане на правилното функциониране на стомашно-чревния тракт

14. Всеки желаещ да участва в Промоцията трябва да закупи 1 брой Промоционален продукт в участващите в Промоцията магазини.

15. Всеки закупил 1 брой Промоционален продукт в периода на Промоцията има право да получи рекламен подарък („Рекламен подарък”), а именно: хартиен ръстомер за стена Апетистер джуниър за ръст от 80см до 140 см. Големина на ръстомера 15х90см.

16. Рекламният подарък е личен, не може да се прехвърля на лица, различни от съответния участник, не се заменя за други награди или за левовата му равностойност.

17. Рекламният подарък се получава веднага след покупката на Промоционалния продукт на място в съответния магазин, участващ в Промоцията.

IV. Други условия

18. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 4 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша, пожари, производствени аварии, епидемии, пандемии, войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение или друга компенсация на участниците.

19. Организаторът не наси отговорност за повредени или забавени Рекламни подаръци по вина на трети лица, включително превозвачи/куриери, но съдейства за изясняване на възникнали казуси.

20. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция за претенции при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.

21. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата Промоция.

22. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство.

24. Настоящите Официални правила влизат в сила на 01.11.2020г.